ชีวิต,ไม่มีชีวิต

ชีวิต - เกิด แก่ เจ็บ
ไม่มีชีวิต - ตาย

"Life is the sum of all your choices."
- Albert Camus